X Ray 3 มิติ

เอกซเรย์ฟัน 3 มิติ
“ความละเอียดภาพสูง ปริมาณรังสีต่ำ”
การรักษาด้านทันตกรรมปัจจุบัน มีนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องมือแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มีความคมชัด ช่วยในการวางแผนการรักษา และวินิจฉัยโรคฟันและขากรรไกร ทำให้ง่ายต่อการตรวจวิเคราะห์ และช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพทางรังสีแบบ 3 มิติ สามารถถ่ายภาพของโครงสร้างฟันและอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง มีราคาถูก ใช้เวลาสั้น ทำได้ง่าย ปริมาณรังสีต่ำสามารถสร้างภาพที่ให้รายละเอียดสูง เป็นประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทันตกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผนการฝังรากเทียม สามารถประเมินความหนาและความสูงของกระดูก การผ่าตัดฟันคุด / ฟันฝัง ที่ระบุตำแหน่งได้ยาก การตรวจวินิจฉัยถุงน้ำเนื้องอกในขากรรไกร

Dental Panoramic การถ่ายภาพทางรังสีฟันครบทั้ง 32 ซี่ เพื่อดูความผิดปกติของฟัน และกระดูกขากรรไกร
Cephalometric Radiography การถ่ายภาพทางรังสีของฟันในท่าด้านข้าง เพื่อดูความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
TMJ Examination การถ่ายภาพรังสีของข้อต่อขากรรไกรด้าน ซ้าย/ขวา
Maxila sinuses Examinations การถ่ายภาพรังสีไซนัส

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Promotion